**** Lisk Commodore 64 V1 ****
64K ram system 38911 basic bytes free